STREFA RUCHU KSIĄŻENICE

to jedyny tak nowoczesny i kompleksowy klub sportowy w okolicy. Każdy może tu zrealizować swoje sportowe ambicje, ponieważ mamy do wyboru takie strefy jak squash, badminton, tenis, tenis stołowy, siatkówka, siłownia i fitness. Obok głównego obiektu powstała także strefa footballu z trzema boiskami pod balonem.

My Website

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 21 grudnia 2020r.w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii:
◾ do 17 stycznia siłownia pozostaje zamknięta, a zajęcia fitness odwołane.
◾ zawieszamy do 17 stycznia organizacje wydarzeń i współzawodnictwa sportowego (turnieje, ligi).
◾ korty oraz boiska pod balonem będą czynne od 2.01.2021r. zgodnie z w.w. rozporządzeniem i obowiązującymi wymaganiami sanitarnymi.

W sprawie zajęć sportowych (treningów) skontaktujcie się z Waszymi trenerami.

 

Do dnia 17 stycznia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej(ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:
1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.) lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;
2) ich organizowania bez udziału publiczności.

HONOROWANE KARTY

Hon

NASI PARTNERZY