REGULAMIN

§1 Zakres obowiązywania Regulaminu

 1. Właścicielem, operatorem i administratorem systemu zapisów na wydarzenia jest Fundacja Akademia Sportu Strefa Ruchu Książenice z siedzibą w Książenicach, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000643759, NIP: 5291816475, REGON: 365723052, adres do doręczeń: ul. Młodości 6, 05-825 Książenice.
 2. Regulamin dotyczy dokonanych zapisów na wydarzenia za pośrednictwem Strony internetowej www.strefaruchuksiazenice.pl
 3. Dokonanie Rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz Ogólnego regulaminu wydarzeń dostępnego na stronie www.strefaruchuksiazenice.pl
 4. Klient potwierdza zapoznanie się z Regulaminem, poprzez oznaczenie odpowiedniego pola na Stronie Internetowej podczas dokonywania Rezerwacji.
 5. W przypadku Klienta będącego osobą fizyczną dokonując rezerwacji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do dokonania Rezerwacji.

§ 2 Proces zapisu na wydarzenia

1. W celu dokonania Rezerwacji i zapisu na wydarzenia Klient:

 1. dokonuje wyboru Wydarzenia z dostępnych na Stronie Internetowej,
 2. dokonuje wyboru kategorii z dostępnych na dane Wydarzenie,
 3. podaje swoje dane, tj. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy,
 4. potwierdza zapoznanie się z Regulaminem poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola naStronie Internetowej,
 5. wybiera sposób płatności z listy udostępnionej na Stronie Internetowej,
 1. Przed zatwierdzeniem Rezerwacji Klient widzi na Stronie internetowej jej podsumowanie z określoną kwotą do zapłaty.
 2. Klient akceptuje warunki Rezerwacji poprzez przycisk „Zapis z obowiązkiem zapłaty”.
 3. Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość danych, o których mowa wust. 1.
 4. Rezerwacja ma charakter czasowy i ważna jest przez czas wskazany w § 5, który wynika zwybranej formy płatności.
 5. Organizator Wydarzenia przesyła na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany zgodnie z ust. 1 lit. c) podsumowanie Rezerwacji.
 1. Klient dokonuje zapłaty kwoty wynikającej z Rezerwacji zgodnie z wybraną przez siebie formąpłatności.
 2. Po otrzymaniu pełnej kwoty wynikającej z Rezerwacji Organizator Wydarzenia dostarczapotwierdzenie zapisu do Klienta zgodnie z § 5.

§ 3 Formy płatności i termin ważności Rezerwacji

 1. Organizator Wydarzenia oferuje następujące formy płatności za zapisy na wydarzenia: a) płatność internetowa (on-line) przelewem lub kartą płatniczą. Płatności elektroniczne są realizowane przez Przelewy24.pl, którego właścicielem jest PayPro S.A.
 2. Dostępne formy płatności na dane Wydarzenie z tych określonych w ust. 1 podane są w trakcie dokonywania Rezerwacji.
 3. Płatności internetowe (on-line) realizowane są przez współpracujący z Organizatorem Wydarzenia podmiot świadczący usługi akceptacji płatności kartami płatniczymi i/lub przelewów internetowych.
 4. Nazwa podmiotu/podmiotów współpracujących z Organizatorem Wydarzenia, o których mowa powyżej znajduje się na Stronie Internetowej i widoczna jest dla Klienta podczas procesu zapisu na wydarzenia.
 1. Wybór formy płatności przez Klienta determinuje okres ważności Rezerwacji.
 2. Jeżeli w okresie ważności Rezerwacji, liczonym od momentu zaakceptowania Rezerwacjiprzez Klienta, całkowita należność wynikająca z Rezerwacji nie zostanie uiszczona,nieopłacona Rezerwacja może zostać anulowana.
 3. Dokonanie zapisu na wydarzenie następuje w momencie zapłaty pełnej kwoty należnościwynikającej z Rezerwacji.
 4. W przypadku wyboru opcji przelewu bankowego płatność może być dokonana jedynie nanumer rachunku bankowego wskazany w potwierdzeniu Rezerwacji przesłanej na adrespoczty elektronicznej Klienta.
 5. Organizator Wydarzenia przyjmuje przelewy wyłącznie w polskich złotych.
 6. Jeżeli Klient przeleje środki w związku z Rezerwacją w sposób inny niż określony, OrganizatorWydarzenia zwróci je na rachunek nadawcy odejmując od kwoty przelewu koszt realizacji takiej płatności pobierany przez bank Organizatora.
 7. Klient wyraża zgodę na doręczenie not księgowych pocztą elektroniczną na adres e-mailwskazany w zamówieniu.
 8. Potwierdzenie zapisu Organizator Wydarzenia przesyła na adres poczty elektronicznejwskazany przez Klienta.
 9. Klient po otrzymaniu potwierdzenia zapisu na wydarzenie zobowiązany jest sprawdzićpoprawność danych z danymi podanymi podczas Rezerwacji zgodnie z § 2.
 10. Wszelkie stwierdzone niezgodności zidentyfikowane przez Klienta w trakcie sprawdzania, o którym mowa powyżej powinny być zgłoszone Organizatorowi Wydarzenia.

§ 4 Odwołane Wydarzenia i zwroty

 1. Zwroty opłat za zapisy na wydarzenia możliwe są jedynie w przypadku zmiany daty, miejsca lub likwidacji kategorii przez Organizatora Wydarzenia.
 2. W przypadkach innych niż opisane w ust. 1 zwroty za zapisy na wydarzenia nie są możliwe – Klient nie ma prawa odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku konsumentów ograniczenie, o którym mowa w ust. 2 wynika z art. 38 pkt 12 Ustawy.
 4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Organizator dokona zwrotu należności Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni roboczych, w taki sam sposób w jaki Klient opłacił Rezerwację.

§ 5 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje Klienta rozpatrywane są przez Organizatora Wydarzenia w ciągu maksymalnie 10 dni roboczych i powinny być przesłane na adres korespondencyjny.

2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Organizatora w ramach Strony Internetowej będą rozstrzygane przez sądy powszechne.

 

§ 6 Pozostałe postanowienia

 1.   Organizator Wydarzenia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klienta lub innych osób, w szczególności za korzystanie przez nich ze Strony Internetowej w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 2. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Akademia Sportu Strefa Ruchu Książenice z siedzibą w Książenicach, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000643759, NIP: 5291816475, REGON: 365723052 zbieranych w związku z przeprowadzeniem wydarzeń sportowych, dokonywaniem zapisów na wydarzenia i niezbędnym kontaktem z Klientem. Podanie danychjest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów. W przypadku zamówienia noty księgowej, podanie podstawowych danych jest obowiązkowe i wynika m.in. z ustawy o rachunkowości. Złożenie Rezerwacji przez Klienta jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Organizatora Wydarzenia danych osobowych w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu zapisów na wydarzenia. Otrzymane dane osobowe nie zostaną udostępnione osobom trzecim a Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

§ 7 Definicje użyte w Regulaminie oznaczają:

 

 1.  Regulamin – niniejszy Regulamin zapisów na wydarzenia na Stronie Internetowej,
 2. Organizator Wydarzenia – jest Fundacja Akademia Sportu Strefa Ruchu Książenice z siedzibą w Książenicach, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000643759, NIP: 5291816475, REGON: 365723052, adres do doręczeń: ul. Młodości 6, 05-825 Książenice.
 3. Wydarzenie – każde wydarzenie o charakterze kulturalnym, rozrywkowym lub sportowym organizowane przez Organizatora, na które można dokonać zapisu za pośrednictwem Strony Internetowej,
 4. Klient – osoba lub podmiot dokonująca Rezerwacji na Stronie Internetowej,
 5. Rezerwacja – czasowe zablokowanie wskazanych przez Klienta rezerwacji na Wydarzeniedokonane na Stronie Internetowej.